Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie prototypu modułów funkcjonalnych rozszerzających podręczniki do nauki języka angielskiego o warstwę multimedialną i e-administracyjną

- moduł materiałów multimedialnych

- moduł gier i dodatków

- moduł pytań dodatkowych

- moduł przekazania zajęć

- moduł informacji o postępach

- moduł padletu

 

Załącznik z zapytaniem ofertowym należy poprać, kilkając w hiperłącze - zapytanie ofertowe.

 

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokuł z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 01/VB/3WAY/2018 można pobrać, klikając w hiperłącze - protokół z postępowania.

 

 

Szkoła językowa dla dzieci Facebook

numer telefonu do szkoły angielskiegoE-mail do szkoły językowej